การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล

การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ในงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 13 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 5 (RMUTCON 2023)

   1. หัวข้อการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

ประเภท: อาจารย์ และบุคคลทั่วไป
1) กลุ่ม A นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2) กลุ่ม B นวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
3) กลุ่ม C นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร
4) กลุ่ม D นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ/สุขภาพสัตว์
5) กลุ่ม E นวัตกรรมด้านงานสร้างสรรค์และศิลปกรรม

ประเภท: นักศึกษา (ระดับปริญญาตรี)
1) กลุ่ม F สิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2) กลุ่ม G สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
3) กลุ่ม H สิ่งประดิษฐ์ด้านศิลปะและการออกแบบ

   2. รายละเอียดกลุ่มหัวข้อการประกวด

   3. คุณสมบัติของผู้สมัคร

   4. เงื่อนไขการส่งผลงาน

   5. การตัดสินรางวัล

1) รอบคัดเลือก พิจารณาคัดเลือกจากรายละเอียดผลงานตามเอกสารสมัคร
2) รอบตัดสิน พิจารณาจากผลงานจริง หรือแบบจำลองหรือวิดีทัศน์แสดงการทำงานของชิ้นงานและโปสเตอร์ ขนาด 80 (w) x 120 (h) เซนติเมตร โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ ในเวลาที่กำหนด ณ สวนนงนุชพัทยา ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
3) การพิจารณาตัดสินของคะแนนกรรมการถือเป็นที่สุด

   6. ขั้นตอนสมัคร

1) ดาวน์โหลดแบบฟรอ์มส่งผลงานประกวด ตาม Link ข้างล่าง

Download แบบฟอร์ม :     WORD    :    PDF

2) กรอกรายละเอียดข้อมูลผลงานที่ประสงค์ส่งเข้าประกวดอย่างชัดเจนและครบถ้วน

3) ส่งไฟล์แบบฟอร์มผลงาน  ได้ที่ ส่งผลงาน  ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2566

อัตราค่าลงทะเบียนประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์

(อัตราค่าลงทะเบียนล่วงหน้า
จนถึง 31 กรกฏาคม 2566)
(อัตราค่าลงทะเบียนทั่วไป
ตั้งแต่ 1 – 25 สิงหาคม 2566)

อาจารย์/บุคคลทั่วไป

นักศึกษา ระดับปริญญาตรี

3,500 บาท
2,000 บาท
4,500 บาท
2,000 บาท

รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล

การพิจารณาตัดสินทุกประเภท ในแต่ละสาขา คณะกรรมการจะพิจารณาจากเกณฑ์การตัดสิน โดยกำหนดระดับเกณฑ์คะแนน ดังนี้

– รางวัลระดับดีเด่น (Gold award) ต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 90 คะแนน

– รางวัลระดับดีมาก (Silver award) ต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80 คะแนน

– รางวัลระดับดี (Bronze award) ต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 70 คะแนน

ประเภท: อาจารย์/บุคคลทั่วไป

1) รางวัลระดับดีเด่น (Gold award) ในแต่ละสาขา จะได้รับโล่เกียรติยศ เหรียญรางวัลและเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

2) รางวัลระดับดีมาก (Silver award) ในแต่ละสาขา จะได้รับเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

3) รางวัลระดับดี (Bronze award) ในแต่ละสาขา จะได้รับเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

ประเภท: นักศึกษา (ระดับปริญญาตรี)

1) รางวัลระดับดีเด่น (Gold award) ในแต่ละสาขา จะได้รับโล่เกียรติยศ เหรียญรางวัลและเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 3 รางวัล

2) รางวัลระดับดีมาก (Silver award)  ในแต่ละสาขา จะได้รับเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 2,500บาท จำนวน 3 รางวัล

3) รางวัลระดับดี (Bronze award) ในแต่ละสาขา จะได้รับเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท จำนวน 3 รางวัล