อัตราค่าลงทะเบียน (Registration fee)

การโอนเงิน :
ธนาคารกรุงไทย สาขาบางพระ ประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี : การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
บัญชีเลขที่ : 662-3-81599-6

 หมายเหตุ:

 1. อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับการประชุมในการนำเสนอภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ เรื่องถัดไปเรื่องละ 1,500 บาท เฉพาะกรณี first Author เท่านั้น
 2. ยกเว้นค่าลงทะเบียนสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง ได้แก่ นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยละไม่เกิน 10 ท่าน (กรณีผู้บริหารเป็นผู้นำเสนอผลงานต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม)

สิทธิประโยชน์ตามประเภทของการลงทะเบียน

การนำเสนอภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์
 • อาหารเที่ยง 3 มื้อ
 • อาหารว่าง 6 มื้อ
 • อาหารเย็น 1 มื้อ
 • สูจิบัตร (กำหนดการ) และ E-Abstract
 • กระเป๋าผ้า
 • ปากกาลูกลื่น
 • กระบอกน้ำรักษาอุณหภูมิ
 • สายรัดข้อมือริชแบนด์
การประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และ RMUT Startup
 • อาหารเที่ยง 3 มื้อ
 • อาหารว่าง 6 มื้อ
 • อาหารเย็น 1 มื้อ
 • สูจิบัตร (กำหนดการ) และ E-Abstract
 • กระเป๋าผ้า
 • ปากกาลูกลื่น
 • กระบอกน้ำรักษาอุณหภูมิ
 • สายรัดข้อมือริชแบนด์
ผู้เข้าร่วมไม่นำเสนอ/ผู้ติดตาม
 • อาหารเที่ยง 3 มื้อ
 • อาหารว่าง 6 มื้อ
 • อาหารเย็น 1 มื้อ
 • สูจิบัตร (กำหนดการ) และ E-Abstract
 • กระเป๋าผ้า
 • ปากกาลูกลื่น
 • กระบอกน้ำรักษาอุณหภูมิ
 • สายรัดข้อมือริชแบนด์