การเผยแพร่บทความ

การเผยแพร่บทความ สามารถเลือกได้ช่องทางได้ช่องทางหนึ่ง  ดังนี้

 1) เผยแพร่บทความในรายงานสืบเนื่องจากงานประชุม (Proceedings) ในรูปแบบ E-book

กำหนดการเผยแพร่หลังงานประชุมภายใน 3 เดือน ทางเว็บไซต์ https://rmutcon2023.rmutto.ac.th 

2) เผยแพร่บทความในวารสารทางวิชาการที่สนับสนุน

กำหนดการเผยแพร่และค่าธรรมเนียมตีพิมพ์ในวารสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การพิจารณาและกระบวนการของวารสารนั้นๆ

ตรวจสอบรายชื่อวารสารวิชาการที่รองรับบทความเผยแพร่

 

 


หมายเหตุ : หากท่านเลือกช่องทางเผยแพร่ เมื่อประกาศผลการตัดสินบทความเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงช่องทางเผยแพร่ได้ในภายหลัง

ขยายเวลาปิดรับบทความ