ทำเนียบผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความระดับชาติ

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวดี มากมี            มหาวิทยาลัยบูรพา
 • รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์นภัส ภูมิกิตติพิชญ์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ เพชรรัตน์         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • รองศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ  เพชรสมบัติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร  บุญส่ง            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตยชล ทองธรรมสถิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา สายพรหม       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา ปาปัดถา       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณนนท์ แดงสังวาลย์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนาวรัตน์ อินทรประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพา สะรุโณ             มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวีพร จรูญพันธ์เกษม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา เกตุดี            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา สมประจบ       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา  ศิรมณีรัตน์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิดาภา  สินธุรัตน์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  ใจศิริ      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังวร  จันทรกร    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิศ  บุญลาภ      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรรฐมาศ์  พสิษฐ์ภคกุล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา แสนสระ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี  ปิยปัญญาวงศ์            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  บุญศรี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายพิน  สีหรักษ์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต้องลักษณ์ บุญธรรม    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล พรามณี     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี พิกุลทอง       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยนันท์ ปานนิ่ม วิภาหัสน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทียมยศ  ปะสาวะโน   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์  กุลณัฐรวงศ์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มหาชาติ  อินทโชติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิทย์ ฤทธิบูลย์      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทยาวดี คำพุฒ          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญฤทัย วงศ์กำแหงหาญ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • อาจารย์ ดร.นันทน์ปพร ดุรงค์พันธุ์          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • อาจารย์ ดร.ณัฏฐกิตติ์ ตันสมรส             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • อาจารย์ ดร.มนษิรดา ทองเกิด              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • อาจารย์ ดร.ชัยยา น้อยนารถ               มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
 • อาจารย์ ดร.ณัฏฐกิตติ์ เอี่ยมสมบูรณ์        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • อาจารย์ ดร.หวานใจ หลำพรม              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • อาจารย์ ดร.ธันยาภัทร์ สร้อยสุวรรณ       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • อาจารย์ ดร.มงคลไชย เทียนสุดีนนท์        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • อาจารย์ ดร.จีณัสมา ศรีหิรัญ                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • อาจารย์ ดร.นิสรา  แพทย์รังสี              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • อาจารย์ ดร.สุลกัณยา  บุณยโยธิน          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • อาจารย์ ดร.วัชราภรณ์  เขื่อนวัง            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • อาจารย์ ดร.กิติภูมิ วิภาหัสน์                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • อาจารย์ ดร.นพดล เดชประเสริฐ            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • อาจารย์เกษม มานะรุ่งวิทย์                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • อาจารย์ขนิษฐา ดีสุบิน                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • อาจารย์ชัยวุฒิ ชัยฤกษ์                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • อาจารย์ญาดา ชอบทำดี                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • อาจารย์ณธกร กัญนราพงศ์          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • อาจารย์ณัชพงศ์พล คงชะสิงห์    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • อาจารย์ธารนี นวัสนธี                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • อาจารย์ประจักษ์ วิฑูรเศรษฐ์       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • อาจารย์ภารวี ศรีกาญจน์              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • อาจารย์อรรถพงศ์ ศรีตะลาลัย     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วันทา      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ พรสุริยา     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • รองศาสตราจารย์ ดร.วรัญญา โนนม่วง       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา บุญเลิศนิรันดร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ชุตินุช สุจริต            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • รองศาสตราจารย์รวินิภา ศรีมูล               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • รองศาสตราจารย์สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • รองศาสตราจารย์อโนชา กิริยากิจ            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณนนท์ แดงสังวาลย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ภูมี             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละอองศรี ศิริเกษร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราทิตย์ ดลสุจิต     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศิษย์ เกตุปัญญาพงศ์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณฑริกา สุมะนา         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศันสนีย์ ทิมทอง           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์ สุวรรณโพธิ์ศรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา วัฒนกุล            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • อาจารย์ ดร.วิจิตรา ปล้องบรรจง              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 • อาจารย์ ดร.กิติยา สุเหม                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 • อาจารย์ ดร.นิอร จิรพงศธรกุล                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • อาจารย์ ดร.ปวีณอิศรัชต์ เคนจันทน์          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • อาจารย์ ดร.พชรธร  สิมกิ่ง                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • อาจารย์ปิ่นอนงค์ ธนิกกุล                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 • อาจารย์เปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • อาจารย์พีรรัตน์ ดวงติ๊บ                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • อาจารย์วชิรญา เหลียวตระกูล                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • อาจารย์ศุภัคษร มาแสวง                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • อาจารย์สัณฐิติ บินคาเดอร์                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • อาจารย์สิงห์รัญ ชารี                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • อาจารย์สินสมุทร  แซ่โง้ว                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วันทา      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • รองศาสตราจารย์ ดร.วีราภรณ์ ผิวสอาด      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • รองศาสตราจารย์ ดร.บุณย์ฤทธิ์ ประสาทแก้ว     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • รองศาสตราจารย์ ดร.วรินธร พูลศรี           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี หอมเขียว        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • รองศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • รองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันโชค เครือหงส์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ผลิศร        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ศรีสงคราม    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวรรณ จันทนะทรัพย์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร สรรพ่อค้า      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมโภช ภู่พีระสุพงษ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชนะชัย จูมผา       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา เกตุดี         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ จันทรมณี      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาริษา โสภาจารย์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชศร หัสโรค์         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา เสือเอี่ยม     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา เชาว์ชาญชัยกุล   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรฤกษ์ เชยชื่น      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร​ ปานยินดี​      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร ประเสริฐศรี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทชัย ชูศิลป์       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภัศร์ชกรณ์ อารีย์กุล     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกามาศ ชูสิทธิ์       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาหามะสูไฮมี มะแซ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธิญาณินฆ์ คำขาว  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์เกียรติ์ เศวตเมธิกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ผ่านเมือง      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ เทศกุล          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ   จันทรชิต   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชุม คำพุฒ       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชา เพ็ชร์ยิ้ม       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รินลดา สิริแสงสว่าง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ  คุณากรวงศ์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสิน  บุญนาม      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภารัตน์  บุษยาตรัส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยะ ปราณีตพลกรัง     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย จ้อยเจริญ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย จันทร์เพ็ง            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภเอก  ประมูลมาก      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพันธ์ แสงสุวรรณ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวัฒน์ ณ พัทลุง         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภาพร ปัญญา           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช กองสิน              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธี ลี้จงเพิ่มพูน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก สาวะอินทร์         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • อาจารย์ ดร.ขวัญชนก อุนทะอ่อน            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • อาจารย์ ดร.นิรุตติ์    พองาม                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • อาจารย์ ดร.ศิริพร    มิขำ                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • อาจารย์ ดร.ธัญญาภรณ์ บุญยัง               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • อาจารย์ ดร.อานันท์  ไม้ประดิษฐ์             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • อาจารย์ ดร.ณรงค์ ชัยสงเคราะห์             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • อาจารย์ ดร.สุรัติ เส็มหมัด                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • อาจารย์ ดร.ดร.บูชิต มาโห้                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • อาจารย์กฤตภาส หอมระรื่น                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • อาจารย์ขนิษฐา ดีสุบิน                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • อาจารย์เฉลิมศักดิ์ ถาวรวัตร์                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • อาจารย์ฐาปนา นามประดิษฐ์                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • อาจารย์ณัชพงศ์พล คงชะสิงห์                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • อาจารย์ณัฏฐ์ สิริวรรธนานนท์                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • อาจารย์ณัฐติญา ไข่ติยากุล                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • อาจารย์ทศพร คำดวง                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 • อาจารย์ธัญชนก ผิวคำ                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • อาจารย์นันทวัน ศรีปะนะ                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • อาจารย์นิรันดร์ วัชโรดม                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • อาจารย์ปิยชาติ ธาตรีนรานนท์               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • อาจารย์พงศ์พัฒน์ สิงห์ศรี                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • อาจารย์ภัทรชัย พงศ์โสภา                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • อาจารย์วิชัย นระมาตย์                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • อาจารย์ศรีชล ภิรมย์ลาภ                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • อาจารย์ศุภัทร ศิลาลอย                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • อาจารย์สิงห์รัญ ชารี                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • อาจารย์สุพรรณี ศิวากรณ์                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • อาจารย์อัมภาภรณ์ พีรวณิชกุล                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • อาจารย์ประภาพร ประเสริฐพงค์             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • อาจารย์เฉลิมศักดิ์  ถาวรวัตร์                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • นายนิกร     แสงงาม                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์และด้านอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชวัล พรสุขอารมณ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษมี วิทยา          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินาถ ศรีอ่อนนวล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายใจ แก้วอ่อน      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • อาจารย์ ดร.กล้าณรงค์ วงศ์พิทักษ์            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • อาจารย์ ดร.ดารกา ทองไทยนันท์             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • อาจารย์ ดร.นฎาภัสส์ คุ้มกลาง                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • อาจารย์ ดร.วิจิตรา ปล้องบรรจง              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 • อาจารย์จักรกฤษณ์ ทองคำ                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • อาจารย์พีรรัตน์ ดวงติ๊บ                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • อาจารย์วิศิษฐ์ กาญจโนภาศ                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • อาจารย์อาภาพร รุจิระเศรษฐ                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม และงานสร้างสรรค์และด้านอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
 • ศาสตราจารย์ ดร.ปานฉัตท์  อินทร์คง        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ศาสตราจารย์ ดร.สมพร  ธุรี                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา สุวรรณศรี      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • รองศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ทับทัน         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • รองศาสตราจารย์ ดร.พรจิต พีระพัฒนกุล    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • รองศาสตราจารย์วชิระ  แสงรัศมี             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนีภรณ์ น้อยเสงี่ยม     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัชชญา สังขะกูล     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดิศร์ รักษมณี      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี เลาะเหม็ง       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมจันทร์ ดาวเดือน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเรือง สมประจบ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภนิชา ศรีวรเดชไพศาล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยพร  ระวีศิริ            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร  สุธรรม            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤพนธ์ บูรณะบัญญัติ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิทย์ ฤทธิบูลย์        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวีณ์ริศา บุญปาน        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนฤทธิ์ จันทรรังสี       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนภูมิ  วงษ์บำหรุ         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรณภา พรพันธุ์ไพบูลย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • อาจารย์ ดร.มัทธนี ปราโมทย์เมือง            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • อาจารย์กรณัฏฐ์ นาคภิบาล                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • อาจารย์เกษม มานะรุ่งวิทย์                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • อาจารย์ศาสตรา ศรีหาภาค                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
 • รองศาสตราจารย์ ดร.วันสิริ ประเสริฐทรัพย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี  ชยากรโศภิต     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • รองศาสตราจารย์ ดร.วิกร  ตัณฑวุฑโฒ       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิพย์ ไทยสม       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล นาคทัด   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสุธิดา นุริตมนต์    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชำนาญรบ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย เอมอักษร      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ ไต่วัลย์         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตยชล ทองธรรมสถิต   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา ปาปัดถา    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ โพธิ์ประจักษ์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญญดา รื่นสุข       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพา สะรุโณ          มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชพร เทียบจัตุรัส  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญฤทัย วงศ์กำแหงหาญ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรญา เชตุพงษ์           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • อาจารย์ ดร.นันทน์ปพร ดุรงค์พันธุ์            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ บุญนุ่น                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • อาจารย์ ดร.จันทนา ฤทธิ์สมบูรณ์             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • อาจารย์ ดร.ชัยยา น้อยนารถ                 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
 • อาจารย์ ดร.นพดล เดชประเสริฐ              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • อาจารย์ ดร.นริส อุไรพันธ์                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • อาจารย์ณธกร กัญนราพงศ์                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • อาจารย์พณิชา จิระสัญญาณสกุล             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • อาจารย์วรพล แจ่มสวัสดิ์                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • อาจารย์วิศิษฐ์ กาญจโนภาศ                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • อาจารย์สัจจวัฒน์ จารึกศิลป์                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • อาจารย์อัมภาภรณ์ พีรวณิชกุล                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • อาจารย์อารีย์ มยังพงษ์                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • อาจารย์ขวัญฤทัย บุญยะเสนา                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • อาจารย์นริศรา นาคเมธี                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • อาจารย์ปิยะภรณ์ บุญช่วยรอด                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
 • รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติภูมิ ศุภลักษณ์ปัญญา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชวัล พรสุขอารมณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฌานิกา แซ่แง่ ชูกลิ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ร่วมนิคม    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ไสเกื้อ        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชศร หัสโรค์        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ วัฒนกุล        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • อาจารย์ ดร.ดารกา ทองไทยนันท์             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • อาจารย์ ดร.นฎาภัสส์ คุ้มกลาง                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • อาจารย์ ดร.น้ำอ้อย ปัญญา                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • อาจารย์ ดร.อดุลย์ หาญวังม่วง                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • อาจารย์ ดร.กรณัฏฐ์ นาคภิบาล               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • อาจารย์ ดร.กิตติชนม์ อุเทนะพันธุ์            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • อาจารย์ทศพร คำดวง                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 • อาจารย์ปิ่นอนงค์ ธนิกกุล                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 • อาจารย์ภัทริกา สูงสมบัติ                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • อาจารย์วีรยา ภูผิวคำ                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • อาจารย์สิริลักษณ์ ประเสริฐกุลศักดิ์           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • อาจารย์อาภาพร รุจิระเศรษฐ                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 • ผศ.ดร.ปาลิดา  ตั้งอนุรัตน์                     ผู้ช่วยคณบดีด้านศูนย์ความเป็นเลิศ
สาขา งานประจำสู่งานวิจัย และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวดี มากมี         มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา ปาปัดถา    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนาวรัตน์ อินทรประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพาฬภรณ์ ธีรมงคล   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • อาจารย์ขนิษฐา ดีสุบิน                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • อาจารย์สัจจวัฒน์ จารึกศิลป์                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • อาจารย์มณฑรัตน์ รุ่งเรืองธรรม    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร