การประกวดผลงาน RMUT Start Up Award

การประกวดผลงาน RMUT STARTUP AWARD ครั้งที่ 1 ในงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 13 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 5 (RMUTCON 2023)

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1) ผู้ส่งผลงานประกวดจะต้องเป็นนักศึกษาที่อยู่ระหว่างศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา (ศิษย์เก่า) ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง หรือ
2) เป็นผู้ประกอบการภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง
3) ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีมที่อยู่ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง

2. เงื่อนไขการประกวด

1) ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ห้ามคัดลอกผลงานของผู้อื่นหรือไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นหรือสิทธิ์ใด เด็ดขาด หากพบเป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่น จะไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ
2) ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่เคยได้รับรางวัลการประกวดในระดับชาติและนานาชาติมาก่อน
3) ผลงานที่ส่งเข้าประกวดและผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอผลงาน ต้องทำโปสเตอร์นำเสนอผลงานและนำชิ้นงานหรือแบบจำลองหรือวิดีทัศน์แสดงการทำงานของชิ้นงานมาแสดงในวันจัดงาน
4) ผู้ที่ผ่านรอบคัดเลือก จะได้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประกวดผลงาน RMUT STARTUP AWARD ภายในเวลาที่กำหนด
5) ผู้ส่งผลงานประกวดยินดีให้คณะกรรมการผู้จัดการแข่งขันนำผลงานที่ส่งเข้าประกวด เผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะในเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท หรือสื่อรูปแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสมเพื่อการประชาสัมพันธ์ หรือเพื่อการใดๆ ที่ทางโครงการพิจารณาเห็นสมควร
6) ผู้ส่งผลงานประกวดยอมรับว่าการตัดสินของคณะกรรมการ ๆ ถือเป็นที่สุด
7) กรณีปรากฏภายหลังว่า ผู้ส่งผลงานประกวดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด คณะกรรมการสามารถเพิกถอนผลการตัดสิน และเรียกรางวัลคืน ผู้ส่งผลงานประกวดต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

3. กำหนดการรับสมัคร

วัน เดือน ปี กิจกรรม
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เปิดรับแบบผลงาน Start up
1 มิถุนายน 2566 สิ้นสุดการรับผลงาน Start up
1 กรกฎาคม 2566 ประกาศผลการพิจารณารอบคัดเลือกผลงาน Start up
1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2566 ชำระค่าลงทะเบียน  (อัตราค่าลงทะเบียนล่วงหน้า)
1 – 25 สิงหาคม 2566 ชำระค่าลงทะเบียน   (อัตราค่าลงทะเบียนทั่วไป)
29 สิงหาคม 2566 ติดตั้งผลงาน Start up
30 สิงหาคม  – 1 กันยายน 2566 วันจัดงานประชุมวิชาการ

4. การลงทะเบียนและสิทธิประโยชน์การประกวด

1) อัตราค่าลงทะเบียน : ผลงานละ 2,000 บาท/ผลงาน
2) สิทธิประโยชน์ตามประเภทของการลงทะเบียน ดังนี้
– อาหารกลางวัน 3 มื้อ
– อาหารว่างและเครื่องดื่ม 6 มื้อ
– อาหารเย็น 1 มื้อ (วันที่ 30 สิงหาคม 2566)
– สูจิบัตร (กำหนดการ) และ E-Abstract
– กระเป๋าผ้า ปากกาลูกลื่น กระบอกน้ำรักษาอุณหภูมิ
– สายรัดข้อมือริชแบนด์

5. ประเภทรางวัลการประกวด

การพิจารณาตัดสิน คณะกรรมการจะพิจารณาจากเกณฑ์การตัดสิน โดยกำหนดระดับเกณฑ์ 100 คะแนน โดยเลือกจากคะแนน 3 อันดับสูงสุด ดังนี้
– คะแนนสูงสุดอันดับที่หนึ่ง จะได้รับ รางวัลระดับดีเด่น (Gold award)
– คะแนนสูงสุดอันดับที่สอง จะได้รับ รางวัลระดับดีมาก (Silver award)
– คะแนนสูงสุดอันดับที่สาม จะได้รับ รางวัลระดับดี (Bronze award)

ซึ่งรางวัลที่จะได้รับตามลำดับ ดังนี้
1) รางวัลระดับดีเด่น (Gold award) ในแต่ละสาขา จะได้รับโล่เกียรติยศ เหรียญรางวัลและเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
2) รางวัลระดับดีมาก (Silver award)  ในแต่ละสาขา จะได้รับเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 2,500บาท จำนวน 1 รางวัล
3) รางวัลระดับดี (Bronze award) ในแต่ละสาขา จะได้รับเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท จำนวน 1 รางวัล

6. ขั้นตอนและรูปแบบการประกวด

1) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มส่งผลงานประกวดจากเว็บไซต์ http://rmutcon2023.rmutto.ac.th (Download)
2) ส่งผลงานเข้าประกวดต้องกรอกรายละเอียดอย่างชัดเจนและครบถ้วน
3) ลงทะเบียนพร้อมส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์  ประกวด RMUT START UP  ภายในเวลาที่กำหนด
4) จับฉลากลำดับในการแข่งขันนำเสนอผลงานจริง (Pitching) ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.  ณ พื้นที่แสดงผลงาน Start Up
5) แข่งขันนำเสนอผลงานจริง (Pitching) ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ ในเวลาที่กำหนดตามลำดับ จะมีเวลานำเสนอ 5 นาที และตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการ 7 นาที รวมทั้งสิ้น 12 นาทีต่อผลงาน ณ สวนนงนุชพัทยา ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
6) หลังจากจบการ Pitching ของทุกทีม คณะกรรมการจะมีการประชุมเพื่อสรุปผลคะแนน
7) การพิจารณาตัดสินของคะแนนกรรมการถือเป็นที่สุด
8) พิธีมอบรางวัลในวันที่ 1 กันยายน 2566 ณ สวนนงนุชพัทยา ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

7. เกณฑ์การให้คะแนนการตัดสินการประกวดผลงาน Start Up Award

เกณฑ์ คะแนน
1. มีความเป็นนวัตกรรม/มีความคิดสร้างสรรค์/มีความแปลกใหม่/การใช้เทคโนโลยี/ความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยี 20
2. ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและโอกาส/กลุ่มลูกค้า/ความต้องการของตลาดและขนาดของตลาด 20
3. ผลงานมีความเป็นไปได้ทางธุรกิจและโอกาสขยายผลเชิงพาณิชย์/ความสามารถในการแข่งขันทางการค้า/ความเหมาะสมของการตั้งราคา/วิเคราะห์ต้นทุน และกำไร/กลยุทธ์การดำเนินงานของธุรกิจ 20
4. คุณภาพของสื่อการนำเสนอและโปสเตอร์ 10
5. นำเสนอชัดเจน และเข้าใจง่าย 10
6. บุคลิกภาพขณะนำเสนอ/การแต่งกาย 10
7. ความสามารถในการตอบคำถาม 10
รวม 100

แจ้งเตือน! ปิดรับผลงานวันนี้ เวลา 23.59 น.