สาขาที่เปิดรับบทความ (Academic Fields)

หัวข้อกลุ่มการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) และโปสเตอร์ (Poster Presentation)

 


ระดับชาติ โดยแบ่งออกเป็น 8 session ดังนี้

  • Session 1. สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
  • Session 2. สาขาเกษตรศาสตร์
  • Session 3. สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  • Session 4. สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม และงานสร้างสรรค์
  • Session 5. สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
  • Session 6. สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
  • Session 7. วิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • Session 8. งานประจำสู่งานวิจัย

ระดับนานาชาติ โดยแบ่งออกเป็น 8 session ดังนี้

  • Session 1. Digital Technology
  • Session 2. Innovation and Sustainable for Engineering
  • Session 3. Application of Medical Science and Herb
  • Session 4. Nanotechnology and Applied Materials
  • Session 5. Business Innovation
  • Session 6. Tourism Cultural and Creative Technology
  • Session 7. Creative Food and Technology of Smart Farm
  • Session 8. Routine to Research (R2R)

หัวข้อการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล และผลงาน RMUT Start Up


ประเภทผลงาน อาจารย์ และบุคคลทั่วไป

  • กลุ่ม A นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • กลุ่ม B นวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • กลุ่ม C นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร
  • กลุ่ม D นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ/สุขภาพสัตว์
  • กลุ่ม E นวัตกรรมด้านงานสร้างสรรค์และศิลปกรรม

ประเภทผลงาน  นักศึกษา

  • กลุ่ม F สิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • กลุ่ม G สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
  • กลุ่ม H สิ่งประดิษฐ์ด้านศิลปะและการออกแบบ

การประกวดผลงาน RMUT Start Up Award

 กำหนดการสำหรับการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (13th RMUTNC และ 12th RMUTIC)

วัน เดือน ปี กิจกรรม
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์

1 พฤษภาคม 2566

1  มิถุนายน 2566

สิ้นสุดการรับบทความฉบับสมบูรณ์

ขยายเวลา ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์

1 มิถุนายน 2566

15 มิถุนายน 2566

วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer)

ขยายเวลา ปิดรับบทความฉบับแก้ไข

1 กรกฎาคม 2566 ประกาศผลการพิจารณา พร้อมประกาศลำดับการนำเสนอ
1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2566 ชำระค่าลงทะเบียนนำเสนอบทความ (อัตราค่าลงทะเบียนล่วงหน้า)
1-25 สิงหาคม 2566 ชำระค่าลงทะเบียนนำเสนอบทความ (อัตราค่าลงทะเบียนทั่วไป)
1-30 สิงหาคม 2566 ส่งไฟล์นำเสนอ
30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566 วันจัดงานประชุมวิชาการ

 กำหนดการสำหรับการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 5 ( 5th RMUT Innovation Awards ) และ RMUT Start up Award

วัน เดือน ปี กิจกรรม
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เปิดรับแบบนำเสนอสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงาน Start up
1 มิถุนายน 2566 สิ้นสุดการรับแบบนำเสนอสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและผลงาน Start up
1 กรกฎาคม 2566 ประกาศผลการพิจารณารอบคัดเลือกของสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและผลงาน Start up
1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2566 ชำระค่าลงทะเบียน  (อัตราค่าลงทะเบียนล่วงหน้า)
1 – 25 สิงหาคม 2566 ชำระค่าลงทะเบียน   (อัตราค่าลงทะเบียนทั่วไป)
29 สิงหาคม 2566 ติดตั้งผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและผลงานวิสาหกิจเริ่มต้น (Start up)
30 สิงหาคม  – 1 กันยายน 2566 วันจัดงานประชุมวิชาการ

รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล และ RMUT Start up Award

รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล


ประเภทอาจารย์/บุคคลทั่วไป

1) รางวัลระดับดีเด่น (Gold award) ได้รับโล่ และ เหรียญทอง พร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท จำนวน 5 รางวัล
2) รางวัลระดับดีมาก (Silver award) ได้รับเหรียญเงิน พร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท  จำนวน 5 รางวัล
3) รางวัลระดับดี (Bronze award) ได้รับเหรียญทองแดง พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

ประเภทนักศึกษา

1) รางวัลระดับดีเด่น (Gold award) ได้รับโล่ และ เหรียญทอง พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 3 รางวัล
2) รางวัลระดับดีมาก (Silver award) ได้รับเหรียญเงิน พร้อมเงินรางวัล 2,500บาท จำนวน 3 รางวัล
3) รางวัลระดับดี (Bronze award) ได้รับเหรียญทองแดง พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท จำนวน 3 รางวัล

ผลงาน RMUT Startup Award


1) รางวัล RMUT Startup Award ระดับ Gold ได้รับโล่ และ เหรียญทอง พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
2) รางวัล RMUT Startup Award ระดับ Silver ได้รับเหรียญเงิน พร้อมเงินรางวัล 2,500 บาท จำนวน 1 รางวัล
3) รางวัล RMUT Startup Award ระดับ Bronze ได้รับเหรียญทองแดง พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท จำนวน 1 รางวัล